ἀποκτείνω 
殺 I kill (απο + κτεν-, 74)
ἀποκτεν, ἀπκτεινα, -, -, ἀπεκτάνθην

 例句 
太17:23 καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται.
And they will kill him, and on the third day he will be raised.
(他們將殺害祂,第三日祂將復活)

林後3:6 τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζῳοποιεῖ.
For the letter kills, but the spirit gives life.
(因為那字句是叫人死,精意是叫人活)