ἀποστέλλω 
差遣 I send (away) (απο + στελ-, 132)
ἀποστελ, ἀπστειλα, ἀπσταλκα, ἀπσταλμαι, ἀπεστάλην

 例句 
約壹4:10 ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν.
He sent his son as a propitiation concerning our sins.
(神差祂的兒子為我們的罪作了挽回祭)

太21:34 ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς.
He sent his servants toward the tenants.
(他就打發僕人到園戶那裡)

 同根字 
ἀπόστολος, στέλλω, ἐξαποστέλλω