βαπτίζω 
施洗、浸 I baptize, dip, immerse (βαπτιδ-, 77)
βαπτίσω, βάπτισα, -, βεβάπτισμαι, βαπτίσθην, (βάπτιζον)

 例句 
約4:1 Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ἰωάννης.
Jesus makes and baptizes more disciples than John.
(耶穌收門徒和施洗比約翰還多)

王下5:14 καὶ κατέβη Ναιμάν καὶ ἐβαπτίσατο ἐν τῷ Ιορδάνῃ ἑπτάκι κατὰ τὸ ῥῆμα Ἐλισαιέ.
And Naaman went down and dipped himself seven times in the Jordan river according to the word of Elisha.
(於是乃縵下去,照著以利沙的話,在約但河裡沐浴七回)

 同根字 
βάπτισμα, βαπτισμός, βαπτιστής