ἐγείρω 
起來、喚起 I raise up, wake (εγερ-, 144)
ἐγερ, γειρα, ἐγγερκα, ἐγγερμαι, γέρθην

 例句 
可1:31 ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός.
He raised her up, grasping her hand. (拉著她的手、扶她起來)

可4:38 καὶ ἐγείρουσιν αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ...
And they wake him and say to him... (門徒叫醒了祂說…)

約5:21 ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκρούς.
The father raises the dead. (父叫死人復活)
(:中文常將這字譯成“復活”,不是因為這字本身有“復活”的意思,
而是因為古時常將“死”說成“睡”,因此“喚起死人”相等於“復活”)

 同根字 
διεγείρω, ἐξεγείρω, ἐπεγείρω