ἐκβάλλω 
趕出 I cast out, send out (εκ + βαλ-, 81)
ἐκβαλ, ἐξβαλον, ἐκβέβληκα, ἐκβέβλημαι, ἐξεβλήθην, (ἐξβαλλον)

 例句 
太12:28 εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια,
ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾿ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
.
But if I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God arrived upon you.
(我若靠著神的靈趕鬼,那麼神國就臨到你們了)

可1:12 Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον.
And immediately the Spirit sends him into the wilderness.
(聖靈就把耶穌催到曠野裡去)

 同根字 βάλλω