ἐκεῖ 
(副詞)在那裡 there, in that place (105)

 例句 
約4:6 ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ.
Now Jacob's well was there. (在那裡有雅各井)

 綴合 κἀκεῖ = καί + ἐκεῖ 
徒14:7 κἀκεῖ εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν.
And they were evangelizing there. (他們在那裡傳福音)

 同根字 
ἐκεῖθεν