γινώσκω 
知道 I know, realize (γνο-, 222, Gnosticism = 諾斯底主義)
γνσομαι, γνων, γνωκα, γνωσμαι, γνώσθην, (γίνωσκον)
  • 1pp字幹是字根發生重複,失去γ,再加上σκ:γνο- ‣ γιγνο- ‣ γινο- ‣ γινωσκ-
  • 2pp是deponent;3pp沒有連接母音;5pp與6pp字幹都添加了sigma

 例句 
徒21:37 Ἑλληνιστὶ γινώσκεις;
Do you know Greek? (你懂得希利尼話嗎)

約13:7 ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα.
What I am doing you do not know now, but you will know after these things.
(我所作的,你如今不知道,事後必明白)
(觀察:在這個上下文裡,似乎οἶδα與γινώσκω是可以互換使用的)

 同根字 
ἀναγινώσκω, ἐπιγινώσκω, προγινώσκω, γνῶσις, γνωστός, γνώστης