γλῶσσα, ἡ, -ης 
舌、語言 tongue, language (γλωσσα-, 50)
(參看詞形變化表)

 例句 
徒19:6 ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ ἐπροφήτευον.
And they were speaking in tongues and were prophesying.
(他們就說方言、又說豫言)

約壹3:8 μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ ἀλλὰ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ.
Let us not love in word nor in tongue, but in work and in truth.
(我們相愛,不要只在言語和舌頭上,總要在行為和誠實上)