ὁράω 
看見 I see, notice, experience (ορα/οπ/ϝιδ-, 454, panorama = 全景)
ψομαι, εἶδον, ἑώρακα, -, φθην

 例句 
路3:6 καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ.
And every flesh will see the salvation of God.
(凡有血氣的,都要見神的救恩)

林前15:5 καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ εἶτα τοῖς δώδεκα.
And that he appeared to Cephas, next to the twelve.
(並且顯給磯法看,然後顯給十二使徒看)
(注意:被動常常譯為「顯現」)

 同根字 
ὅραμα, προοράω, συνοράω