λαός, ὁ, -οῦ 
子民、百姓 people, crowd (λαο-, 142, laity = 平信徒)

 例句 
林前6:16 ἔσομαι αὐτῶν θεὸς καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μου λαός.
I shall be their God and they shall be my people.
(我要作他們的神,他們要作我的子民)

可14:2 ἔλεγον γάρ· μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μήποτε ἔσται θόρυβος τοῦ λαοῦ.
For they said, Not in the feast, lest there will be a riot of the people.
(只是說,當節的日子不可,恐怕百姓生亂)