σοφία, ἡ, -ας 
智慧 wisdom (σοφια-, 51, philosophy 哲學 = love of wisdom 喜愛智慧)

 例句 
箴9:10 ἀρχὴ σοφίας φόβος κυρίου.
The fear of the Lord (is) the beginning of wisdom.
(敬畏耶和華是智慧的開端)

徒7:22 ἐπαιδεύθη Μωϋσῆς ἐν πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων.
Moses was instructed in all the wisdom of the Egyptians.
(摩西學了埃及人一切的學問)

 同根字 
σοφός, σοφίζω