σῴζω 
拯救 I save, deliver, rescue (σωδ-, 106, soteriology = 救贖論)
σώσω, σωσα, σέσωκα, σέσῳσμαι, σώθην, (σῳζον)

 例句 
提前1:15 Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι.
Christ Jesus came into the world to save sinners.
(基督耶穌降世、為要拯救罪人)

徒14:9 ἔχει πίστιν τοῦ σωθῆναι.
He has faith to be healed. (他有信心、可得痊愈)
(注意上下文,這字有時指靈魂得救,有時指病得醫治)

 同根字 
σωτηρία, σωτήριος, σωτήρ, διασῴζω