στόμα, τό, -ατος 
口 mouth (στοματ-, 78)

 例句 
太4:4 οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος,
ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ
.
Man shall not live on bread alone, but on every word going out through God's mouth.
(人活著不是單靠食物,乃是靠神口裡所出的一切話)

彼前2:22 ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ.
Who did no sin nor was deceit found in his mouth.
(他並沒有犯罪,口裡也沒有詭詐)