χρόνος, ὁ, -ου 
時間 time (χρονο-, 54, chronology = 年代表)

 例句 
徒1:7 οὐχ ὑμῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς.
It is not yours to know the times or seasons.
([父所定的]時候或日期,不是你們可以知道的)

徒7:23 Ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσερακονταετὴς χρόνος.
But as a forty year time was being filled in him.
(當他將四十歲) (直譯:當四十年時間在他裡面正要滿了)

太2:7 ἠκρίβωσεν παρ᾿ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος.
He inquired carefully from them the time of the star appearing.
([希律]向他們細問那星出現的時間)

 同根字 χρονίζω