ἐπερωτάω 
求、問 I ask (for), question (επ + ερωτα-, 56)
ἐπερωτσω, ἐπηρώτησα, -, -, ἐπηρωτθην, (ἐπηρώτων)

 例句 
路3:10 Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες· τί οὖν ποιήσωμεν;
And the crowds began asking him saying, Then what should we do?
(眾人問他說,這樣我們當作甚麼呢)

太16:1 ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ.
They asked him a sign from the heaven.
(他們求祂從天上顯個神蹟)

 同根字 ἐρωτάω