ἐρωτάω 
求、問 I ask, request (ερωτα-, 63)
ἐρωτσω, ρώτησα, -, -, ρωτθην, (ρώτων)

 例句 
約14:16 κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν.
And I shall ask the Father and He will give another comforter to you.
(我要求父,父就要賜給你們另一位保惠師)

可4:10 ἠρώτων αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὰς παραβολάς.
Those around him, with the twelve, began asking him the parables.
(在祂身邊的人、和十二個門徒、問祂這些比喻的意思)

 同根字 ἐπερωτάω