γῆ, ἡ, γῆς 
地 earth, land, region (γη-, 250, geology = 地質學)

 例句 
創1:1 ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
In the beginning God made the heaven and the earth.
(起初神創造天地)

太5:13 ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς.
You are the salt of the earth. (你們是世上的鹽)

約3:22 ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν.
Jesus and his disciples came into Judean land.
(耶穌和門徒來到猶太地)