αἷμα, τό, -ατος 
血 blood (αιματ-, 97, hematology = 血液學)

 例句 
林前11:25 τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι.
This cup is the new covenant in my blood.
(這杯是用我的血所立的新約)

約1:13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων ... ἐγεννήθησαν.
who were born not of blood.
(這等人不是從血氣生的)