περιπατέω 
走、行 I walk (around), live (περι + πατε-, 95)
περιπατσω, περιεπάτησα, -, -, περιεπατθην, (περιεπάτουν)

 例句 
約7:1 περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ· οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν.
Jesus walked around in Galilee; for he was not willing to walk in Judea.
(耶穌在加利利遊走,因祂不願在猶太遊走)

弗5:8 ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε.
Walk as children of light. (你們行事為人當像光明之子)

 同根字 πατέω