Φαρισαῖος, ὁ, -ου 
法利賽人 Pharisee (Φαρισαιο-, 98)

 例句 
腓3:5 κατὰ νόμον Φαρισαῖος.
A Pharisee according to the law.
(就律法說,[我是]法利賽人)

路11:43 Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις.
Woe to you Pharisees. (你們法利賽人有禍了)