συναγωγή, ἡ, -ῆς 
會堂 synagogue, meeting (συναγωγη-, 56)

 例句 
路4:15 καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν.
And he began teaching in their synagogues.
(祂在他們的會堂裡教訓人)

雅2:2 ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ.
For if a man would enter into your assembly wearing a gold ring in fine clothing.
(若有一個人戴著金戒指、穿著華美衣服,進入你們的聚會)

 同根字 
συνάγω, ἀρχισυνάγωγος