ἄρχω 
⓵主動:統治 I rule;⓶關身:開始 I begin (αρχ-, 86)
ἄρξομαι, ρξαμην, -, -, -

 例句 
路23:2 Ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ.
Now they began to accuse him. (他們就開始控訴祂)

羅15:12 ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαὶ καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν.
There will be the root of Jesse and the one arising to rule over the Gentiles.
(將來必有耶西的根,就是要興起治理外邦的那一位)

 同根字 
ὑπάρχω, ἀρχή, ἄρχων