ἄρτος, ὁ, -ου 
餅、食物 bread, loaf, food (αρτο-, 97)

 例句 
約6:35 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς.
I AM the bread of life. (我就是生命的糧)

太4:4 οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος.
Man shall not live on bread alone. (人活著、不是單靠食物)

約6:11 ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς.
So Jesus took the loaves. (耶穌拿起餅來)