διό 
(連接詞)因此 therefore, for this reason (53)

 例句 
林後4:13 ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα.
I believed, therefore I spoke. (我信,所以我說話)

路1:35 διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.
And for this reason the holy begotton (child) will be called the Son of God.
(因此所要生的聖者、將稱為神的兒子)