δοξάζω 
榮耀、讚美 I praise, honor, glorify (δοξαδ-, 61)
δοξάσω, δόξασα, -, δεδόξασμαι, δοξάσθην, (δόξαζον)

 例句 
徒3:13 ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
The God of our fathers glorified his servant Jesus.
(我們列祖的神、已經榮耀了祂的僕人耶穌)

徒13:48 τὰ ἔθνη ... ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου.
The Gentiles began glorifying the word of the Lord.
(外邦人就讚美主的道)

 另參《字義研讀》 

 同根字 δόξα