δύναμις, ἡ, -εως 
能力、異能 power, miracle (δυναμι-, 119, dynamite = 炸藥)

 例句 
羅1:16 δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι.
For it is the power of God unto salvation to everyone who believes.
([這福音]是神的大能、要救一切相信的人)

林後12:12 σημείοις τε καὶ τέρασιν καὶ δυνάμεσιν
with signs and wonders and mighty works (藉著神蹟奇事異能)

 同根字 
δύναμαι, δυνατός