γράφω 
寫 I write (γραφ-, 191)
γράψω, γραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, γράφην, (γραφον)

 例句 
約8:8 καὶ πάλιν κατακύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν.
And again, bending down, he kept writing on the ground.
(於是又彎著腰用指頭在地上畫字)

約19:22 ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος· ὃ γέγραφα, γέγραφα.
Pilate answered, “What I have written, I have written.”
(彼拉多說,我所寫的、我已經寫上了)

 同根字 
ἐπιγράφω, γραφή, γραμματεύς, γράμμα, ἀγράμματος