κηρύσσω 
傳講 I proclaim, preach (κηρυγ-, 61, Kerygma = 福音信息)
κηρύξω, κήρυξα, -, κεκήρυγμαι, κηρύχθην, (κήρυσσον)

 例句 
徒9:20 ἐκήρυσσεν τὸν Ἰησοῦν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.
He began proclaiming Jesus that this man is the Son of God.
(他宣傳耶穌,說祂是神的兒子)

提後4:2 κήρυξον τὸν λόγον.
Preach the word! (務要傳道)

 同根字 
κήρυγμα, κῆρυξ