οὔτε 
(連接詞)也不 and not, neither, nor (οὐ + τε, 87)

 例句 
可14:68 οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεις.
I do not know, nor do I understand what you are saying.
(我不知道、也不明白你說的是甚麼)
(注意 οὔτε ... οὔτε 連接兩個動詞)

約4:21 οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί.
You shall worship the Father neither in this mountain nor in Jerusalem.
(到時你們拜父,也不在這山上、也不在耶路撒冷)
(注意 οὔτε ... οὔτε 連接兩個介繫詞片語)