πῦρ, τό, πυρός 
火 fire (πυρ-, 71, pyromaniac = 縱火狂)

 例句 
太3:11 αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί.
He will baptize you with the Holy Spirit and fire.
(他要用聖靈與火給你們施洗)

啟20:14 οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν, ἡ λίμνη τοῦ πυρός.
This is the second death, the lake of fire.
(這火湖就是第二次的死)

 同根字 
πυρόω, πυρετός