ἀπέρχομαι 
離開、起程 I go away, depart (απ + ερχ/ελευθ-, 117)
ἀπελεύσομαι, ἀπλθον, ἀπελήλυθα, -, -

 例句 
路5:13 καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ.
And immediately the leprosy departed from him.
(大痳瘋立刻就離開他)

約6:68 Κύριε, πρός τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις.
Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life.
(主啊,祢有永生之道,我們還要去誰那兒呢)

 同根字 ἔρχομαι