ἀποθνῄσκω 
死 I die, am about to die (απο + θαν-, 111) (ισκ 動詞)
ἀποθανοῦμαι, ἀπθανον, -, -, -, (ἀπθνῃσκον)

 例句 
林前15:22 ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνῄσκουσιν.
In Adam all die. (在亞當裡,人人都要死)

約6:49 οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον.
Your fathers ate the manna in the wilderness and they died.
(你們的祖宗在曠野喫過嗎哪、還是死了)

 同根字 θνῄσκω