εἰσέρχομαι 
進入 I come/go into, enter (εισ + ερχ/ελευθ-, 194)
εἰσελεύσομαι, εἰσλθον, εἰσελήλυθα, -, -

 例句 
太21:12 Καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν.
And Jesus entered into the temple. (耶穌進了聖殿)

來4:3 Εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες.
For we, the ones believing, are entering into the rest.
(因我們已經相信的人就進入那安息)

 同根字 ἔρχομαι