ἐξέρχομαι 
出來、出去 I come/go out (εξ + ερχ/ελευθ-, 218)
ἐξελεύσομαι, ἐξλθον, ἐξελήλυθα, -, -, (ἐξηρχμην)

 例句 
路7:26 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; προφήτην;
But what did you go out to see? A prophet?
(但你們出去究竟是要看甚麼.要看先知麼)

太17:18 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον.
And Jesus rebuked him and the demon came out from him.
(耶穌斥責那鬼,鬼就從他身上出來)

 同根字 ἔρχομαι