εὑρίσκω 
尋找、發現、獲得 I find, discover, obtain (ευρ-, 176, Eureka) (ισκ 動詞)
εὑρήσω, εὗρον, εὑρήκα, -, εὑρέθην, (εὕρισκον or ηὕρισκον)

 例句 
路15:6 εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός.
I found my lost sheep. (我已經找著失去的羊了)

太26:40 ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας.
He comes to the disciples and finds them sleeping.
(祂來到門徒那裡,發現他們睡著了)

來9:12 εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος.
He entered once for all into the holy places, obtaining an eternal redemption.
(一次進入聖所,就獲得了永遠的贖罪)