λαμβάνω 
拿、領受 I take, receive (λαβ-, 258)
λήμψομαι, λαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, λήμφθην, (λάμβανον)
  • 1pp字幹 = 字根 + αν (第四種樣式動詞),並多加了μ
  • 2pp是deponent,字幹母音αη (ablaut),也加了μ,與1pp一樣:
    λαβληβλημβ + σομαι ‣ λήμψομαι
  • 4pp重複號是ει而非ε,字幹母音也αη,字幹結尾的βφ,第二完成式:  
    λαβειλαβειληβειληφειληφα

 例句 
約6:11 ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς.
Therefore Jesus took the loaves. (於是耶穌拿起餅來)

徒10:47 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον ὡς καὶ ἡμεῖς.
They received the Holy Spirit as also WE. (他們受了聖靈,正如我們也是)

 同根字 
ἀναλαμβάνω, ἀντιλαμβάνω, ἀπολαμβάνω, ἐπιλαμβάνομαι, καταλαμβάνω,
μεταλαμβάνω, παραλαμβάνω, προσλαμβάνω, συλλαμβάνω, ὑπολαμβάνω