πίνω 
喝 I drink (πι-, 73)
πίομαι, πιον, πέπωκα, -, πόθην, (πινον)
  • 1pp字幹 = 字根 + ν(第四種樣式動詞)
  • 2pp是deponent,注意沒有時態記號
  • 4pp字幹母音ιω,6pp字幹母音ιο (ablaut)

 例句 
Matt 20:23 ποτήριόν μου πίεσθε.
You will drink my cup. (我的杯你們必要喝)

徒9:9 καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν.
And he was not seeing for three days and he did not eat nor drink.
(他三日不能看見,也不喫、也不喝)

 同根字 
καταπίνω, ποτίζω