προσέρχομαι 
就近 I come/go to, approach (προσ + ερχ/ελευθ-, 86)
προσελεύσομαι, προσλθον, προσελήλυθα, -, -, (προσηρχμην)

 例句 
太4:11 ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.
Behold, angels approached and began ministering to him.
(看啊,有天使前來服侍祂)

提前6:3 εἴ τις ... μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις τοῖς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
If anyone does not come to sound words of our Lord Jesus Christ.
(若有人不服從我們主耶穌基督純正的話) (:不服從=不就近過來)

 同根字 
ἔρχομαι, προσήλυτος