ἄγω 
領、帶、走 I lead, bring, go (αγ-, 67)
ξω, γαγον, -, γμαι, χθην, (γον)
(注意3pp字幹αγαγ-乃是字根αγ-重複)

 例句 
路4:1 ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι ἐν τῇ ἐρήμῳ.
He was led by the Spirit in the wilderness. (他被聖靈領到曠野)

太21:7 ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον.
They brought the donkey and the colt. (門徒牽了驢和驢駒來)

約11:7 ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν.
Let us go into Judea again. (我們再到猶太去罷)

 同根字 
ἀνάγω, ἀπάγω, εἰσάγω, ἐξάγω, παράγω, περιάγω, προάγω, συνάγω, ὑπάγω