χαίρω 
喜樂 I rejoice (χαρ-, 74)
χαρσομαι, -, -, -, χάρην, (χαιρον)
(注意2pp是deponent,流音動詞時態記號εσε延長為η;注意6pp是第二不定式被動)

 例句 
林前13:6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ.
(Love) does not rejoice at unrighteousness, but rejoices with the truth.
([愛]不在不義上喜樂,只與真理同喜)

約貳10 μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε.
Do not receive him into your house and do not say "Greetings" to him.
(不要接他到家裡,也不要問他的安)
(特殊用法:不定詞χαίρειν是問安語“Greetings!”)

 同根字 
χαρά, συγχαίρω