ἱμάτιον, τό, -ου 
外袍 garment, cloak (ιματιο-, 60)

 例句 
可5:30 τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων;
Who touched my garments? (誰摸我的衣裳)

太5:40 καὶ τῷ θέλοντί ... τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον.
And to the one wanting to take your tunic, allow him also the cloak.
(有人要拿你的裡衣,連外衣也由他拿去)

 同根字 ἱματισμός