ὑπάγω 
離去 I depart (υπ + αγ-, 79)
ὑπξω, ὑπγαγον, -, ὑπγμαι, ὑπχθην, (ὑπγον)

 例句 
約14:5 Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς· κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις.
Thomas says to him, Lord, we do not know where you are going.
(多馬對他說,主啊,我們不知道你去哪裡)

可14:21 ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ.
The Son of Man is departing, just as it is written about him.
(人子必要去世,正如經上指著他所寫的)

 同根字 ἄγω