ὄρος, τό, ὄρους 
山 mountain, hill (ορεσ-, 63, orography = 山志學)
(參看 第三格變式:中性字幹類-εσ 變化表)

 例句 
約8:1 Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν.
But Jesus went unto the mount of Olives. (耶穌往橄欖山去)

啟16:20 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν.
And every island fled and mountains were not found.
(各海島都逃避了,眾山也不見了)