φοβέομαι 
懼怕 I fear (φοβε-, 95, phobia = 恐懼症)
-, -, -, -, φοβθην, (φοβούμην)

 例句 
路22:2 ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν.
For they were fearing the people. (因他們懼怕百姓)

詩23:4 οὐ φοβηθήσομαι κακά ὅτι σὺ μετ᾿ ἐμοῦ εἶ.
I shall not fear harms, because you are with me.
(我不怕遭害,因為你與我同在)

 同根字 φόβος