αἰτέω 
求 I ask, demand (αιτε-, 70)
αἰτσω, τησα, τηκα, -, -, (τουν)

 例句 
徒13:21 κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα.
And thence they asked for a king. (此後,他們求一個王)

雅4:3 αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε διότι κακῶς αἰτεῖσθε.
You ask and do not receive because you wrongly ask for yourselves.
(你們求也得不著,是因為你們妄求)

 同根字 
αἰτία, αἴτημα, παραιτέομαι