ἀναβαίνω 
上去 I go/come up, ascend (ανα + βα-, 82)
ἀναβσομαι, ἀνβην, ἀναβέβηκα, -, -, (ἀνβαινον)
(注意3pp是第二不定式,但是不用連接母音,字幹βη-是字根βα-的延長)

 例句 
約2:13 καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς.
And Jesus went up into Jerusalem. (耶穌上耶路撒冷去)

徒7:23 ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.
It came up upon his heart to visit his brothers, the sons of Israel.
(他心中起意,要去看望他的弟兄以色列人)

 同根字 
βαίνω, καταβαίνω, ἐμβαίνω, ἐπιβαίνω, μεταβαίνω, προβαίνω, συμβαίνω