μᾶλλον 
(副詞)更 more, 寧可 rather (81)

 例句 
林前14:18 πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ.
I speak in tongues more than you all.
(我說方言比你們眾人更多)

約19:8 Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη.
Therefore when Pilate heard this word, he was more afraid.
(彼拉多聽見這話,就越發害怕)

林前6:7 διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε; διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε;
Why do you not rather be wronged? Why do you not rather be defrauded?
(為甚麼不寧願受欺呢.為甚麼不寧願喫虧呢)