ἀρχιερεύς, ὁ, -εως 
(名詞)祭司長、大祭司 chief priest, high priest
(αρχ + ιερεϝ-, 122)

 例句 
約19:15 ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς· οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.
The chief priests answered, We have no king except Caesar.
(祭司長回答說,除了該撒、我們沒有王)

來6:20 κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.
becoming a high priest forever according to the order of Melchisedek.
(照著麥基洗德的等次、成了永遠的大祭司)

 同根字 
ἀρχή, ἄρχων, ἱερεύς