δύο 
(形容詞)二 two (135) (參看數字表)
詞形變化: δύο, δύο, δυσί(ν), δύο

 例句 
約4:40 καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας.
And he remained there for two days.
(他便在那裡住了兩天)

太6:24 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν.
No one is able to serve two masters. (沒有人能事奉兩個主)