εὐαγγελίζω 
傳福音 I bring good news, preach (ευ + αγγελιδ-, 54, evangelize = 傳福音)
-, εὐηγγέλισα, -, εὐηγγέλισμαι, εὐηγγέλισθην, (εὐηγγέλιζον)

 例句 
徒8:35 ὁ Φίλιππος ... εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν Ἰησοῦν.
Philip evangelized Jesus to him. (腓利對他傳講耶穌)

Luke 2:10 εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην.
I am announcing to you good news of a great joy.
(我報給你們大喜的信息)

 同根字 
εὐαγγέλιον, ἀπαγγέλλω